BASES LEGALS SORTEIG EN XARXES

1. EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ
REIAL CLUB NÀUTIC DE TARRAGONA amb domicili en Port Esportiu S/N, 43004 Tarragona G43016161 organitza el sorteig (d’ara endavant, “la Promoció”), a desenvolupar a través d’Internet d’acord amb el que es disposa en l’apartat requisits de participació.

2. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ
Els requisits de participació seran els següents:
• Podran participar aquelles persones residents a Espanya i siguin majors de 18 anys.
• Només podran participar aquells Participants que siguin titulars d’un compte en les següents xarxes socials: Instagram
• Els Participants hauran de comentar la publicació original del sorteig en Instagram per a poder participar del sorteig seguint les instruccions.
• Els Participants podran esmentar en el comentari de la publicació a altres 2 amics, però només es considerarà Participant a l’usuari que ha comentat la publicació.
• Si es detecta que un Participant participa amb diversos perfils seran desqualificats. A aquest efecte es considera perfil duplicat aquell l’email o les dades del qual personals siguin segons el parer de REIAL CLUB NÀUTIC DE TARRAGONA prou similars com per a crear confusió.
• El perfil d’Instagramha de ser real: no ha de contenir una identitat falsa, segons criteri i valoració de la companyia.
• No s’acceptaran en cap cas paraules mal sonants, descalificativos explícits o implícits, faltes de respecte a tercers, contingut indecorós i que REIAL CLUB NÀUTIC DE TARRAGONA consideri inapropiat per danyar la bona fi del sorteig.

3. CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ
Entraran a formar part del sorteig tots aquells usuaris la participació dels quals compleixi amb els termes fixats en les presents bases legals.
Es nomenarà als guanyadors a través d’un esment i per missatge privat. En el cas que el premi atorgat fos refusat o el participant seleccionat no compleixi els requisits, REIAL CLUB NÀUTIC DE TARRAGONA passarà a comunicar al suplent. REIAL CLUB NÀUTIC DE TARRAGONA es reserva el dret de no considerar com a participació aquells noms utilitzats que siguin indecorosos, propietat de tercers, que contingui marques o elements protegits, ús de perfils falsos o en general que contravinguin l’esperit del sorteig. En aquest supòsit, l’usuari perdrà el seu dret de participació en el sorteig. A més, tampoc podran optar al premi del sorteig persones que estiguin treballant en REIAL CLUB NÀUTIC DE TARRAGONA, així com col·laboradors directes o indirectes amb aquesta entitat.

4. PREMI
El premi consistirà en una setmana de casal d’estiu al Nàutic. El premi no es podrà canviar per diners en metàl·lic o per qualsevol altre premi, ni pot ser objecte de canvi o alteració.
La celebració del sorteig, així com la concessió del premi queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

5. LLIURAMENT DEL PREMI
El guanyador es triarà de forma completament aleatòria i transparent mitjançant una eina externa per a la celebració de sortejos i concursos, Comment Picker. En el suposat cas que no hi hagués suficients participants per a optar al premi, o qualsevol altre motiu intern de REIAL CLUB NÀUTIC DE TARRAGONA, REIAL CLUB NÀUTIC DE TARRAGONA es reserva el dret a cancel·lar el sorteig.

La condició de guanyador es comunicarà mitjançant esment i missatge privat des d’un perfil administrador dels perfils de REIAL CLUB NÀUTIC DE TARRAGONA. El guanyador haurà d’acceptar el premi obtingut i indicar les seves dades personals per a la gestió del premi a través de l’enviament d’un email al correu electrònic facilitat en el missatge privat o contestant directament al correu.
Si passen 24 hores des que es va enviar el missatge i no contesta confirmant la recepció i conformitat amb el premi, es passarà al suplent i en el cas que no respongui confirmant la recepció i conformitat amb el premi, el mateix quedarà desert.
En acceptar el premi, els guanyadors accepten que REIAL CLUB NÀUTIC DE TARRAGONA utilitzi el seu nom o imatge o retrat amb finalitats publicitaris i promocionals, en qualsevol mena de suport, sense haver de donar avís sobre aquest tema posteriorment. L’organitzador queda facultat per a eliminar del sorteig als participants que no compleixin amb els requisits esmentats en els paràgrafs anteriors o que intentin participar atemptant contra el recollit en aquestes bases.

6. DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS
Si s’evidencia que qualsevol dels Participants no compleix amb els requisits exigits en les presents Bases, o les dades proporcionades per a participar no fossin vàlids, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la Promoció perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquesta Promoció.

7. PROTECCIÓ DE DADES
En relació al Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2015/679) i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, a continuació, l’informarem sobre l’ús de la seva informació personal, així com d’altres qüestions que són del seu interès.
L’entitat responsable del tractament, que recollirà les seves dades i realitzarà un tractament sobre aquests és REIAL CLUB NÀUTIC DE TARRAGONA, Port Esportiu S/N, Edifici Club Nàutic, Tarragona. Si vol contactar amb nosaltres per correu electrònic, pot fer-ho a través del compte club@rcntarragona.org. La finalitat de la recollida i tractament de les seves dades és gestionar el sorteig.
La legitimació de la nostra entitat per a realitzar el tractament de les seves dades és la participació en el sorteig, sobre la base del consentiment atorgat a través d’aquest formulari, sent el tractament de les seves dades imprescindible per a l’execució d’aquest.
Així mateix, l’informem que les seves dades seran cedides, en el seu cas, a les administracions i a qualsevol persona que participi en l’organització del present sorteig, per a la gestió i comunicació del premi especificat en aquestes bases.
Conservarem les seves dades personals durant 5 anys, termini de prescripció de responsabilitats civils, penals o de tipus administratiu que poguessin derivar-se a REIAL CLUB NÀUTIC DE TARRAGONA, a conseqüència d’irregularitats durant la seva estada o per possibles responsabilitats nascudes del tractament, passats els quals els destruirem.
Vostè ha de saber que, pel fet de tractar les seves dades personals, a més del dret a retirar el seu consentiment per al tractament en qualsevol moment, disposa dels següents drets:
• Podrà sol·licitar accés a totes les seves dades personals que tractem (dret d’accés)
• Tindrà dret a rectificar les seves dades (dret de rectificació).
• Podrà sol·licitar l’esborrat de les seves dades quan hagi finalitzat el servei sol·licitat (dret de cancel·lació).
• Tindrà dret a sol·licitar que no es tractin les seves dades personals (dret d’oposició).
• També podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades (dret a la limitació del tractament).
• Tindrà dret al fet que li lliurem les seves dades personals en format electrònic, de manera que sigui manejable per vostè (dret a la portabilitat).
L’acceptació del premi no condiciona ni imposa l’adquisició de cap classe de productes o serveis addicionals. Els participants accepten que REIAL CLUB NÀUTIC DE TARRAGONA pugui utilitzar el seu nom amb finalitats publicitaris i promocionals.
En el present sorteig, serà necessari per al bon fi del mateix que les dades facilitades pels participants siguin veraços i actuals, al que es comprometen els mateixos. Si les dades de caràcter personal anessin incerts, incomplets o no fossin actualitzats de manera que la identificació dels participants i potencials guanyadors sigui impossible per mitjans raonables, l’Organitzador es reserva el dret a declarar desert el sorteig, quedant lliure de tota responsabilitat sobre aquest tema.

8. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol una altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem de l’ús que faci el Participant respecte del premi que obtingui d’aquesta Promoció.
No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització de la Promoció o el gaudi total o parcial del premi.

9. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per a resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases els Jutjats i Tribunals de Tarragona (Catalunya).