ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

D’acord amb el que preveuen els Estatuts del Reial Club Nàutic Tarragona i en virtut de l’acord adoptat per la seva Junta Directiva el passat 11 de Juny, es convoca Assemblea General Ordinària  de Socis, que tindrà lloc el dia 27 de juny de 2024, a les 18:30 hores en primera convocatòria i a les 19:00 hores en segona, a la biblioteca del Club, sota el següent:

 

ORDRE DEL DIA

1) Memòria i informe d’activitats de l’any 2023.

2) Liquidació del Pressupost i Tancament de l’exercici de l’any 2023.

3) Aprovació, si procedeix, del Pressupost que presenta la Junta Directiva per l’exercici 2024.

4) Aprovació, si procedeix, de la quota extraordinària.

5) Ratificació del càrrec de Secretaria. Presentació dels nous membres de la Junta.

6) Propostes que formulin els socis.

7) Informe Nàutic Tarragona, S.A.

8) Projecte i Propostes de la Junta Directiva. Informe de la Presidenta.

9) Torn obert de paraules.

 

Tarragona, 11 de Juny de 2024

PRESIDENTA