Convocatòria Assemblea General Ordinària de Socis

Distingit/da senyor/a,

La Junta Directiva del Reial Club Nàutic, en sessió celebrada el passat dia 18 de maig, acordà celebrar l’Assemblea General Ordinària de Socis, que tindrà lloc el dia 15 de juny de 2022, a les 18:30 hores en primera convocatòria i a les 19:00 hores en segona, a la biblioteca del Club, sota el següent ordre del dia, del qual per la present tinc el gust de convocar-lo/la.

ORDRE DEL DIA

  • Memòria i informe d’activitats de l’any 2021.
  • Liquidació del Pressupost i Tancament de l’Exercici de l’any 2021.
  • Aprovació, si procedeix, del Pressupost que presenta la Junta Directiva per l’exercici 2022.
  • Propostes que formulin els socis.
  • Projecte i Propostes de la Junta Directiva. Informe de la Presidenta.
  • Informe Nàutic Tarragona, S.A.
  • Torn obert de paraules.

(*) De conformitat amb l’article 12.2 dels vigents Estatuts, “el 10% dels socis i sòcies de ple dret integrants de l’Assemblea, poden sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes a tractar i hauran de presentar la seva proposta una setmana després de la recepció d’aquesta convocatòria”.

També els Socis/es que ho desitgin poden demanar, a les oficines del Club, el Informe Econòmic del any 2021 i Pressupost per l’any 2022.

Esperant comptar amb la seva presència a l’esmentada Assemblea, aprofitem l’ocasió per saludar-lo/la molt atentament, per la JUNTA DIRECTIVA

ANDREA-TAMARA MAZZANTI
Presidenta