Convocatòria Assemblea General Ordinària de Socis

CATALÀ

Distingit/da senyor/a,

La Junta Directiva d’aquest Reial Club Nàutic, en sessió celebrada el passat dia 20 de juliol de 2020, acordà celebrar l’Assemblea General Ordinària de Socis, que tindrà lloc el dia 26 d’agost de 2020, a les 19:00 hores en primera convocatòria i a les 19:30 hores en segona, a la Biblioteca, sota el següent ordre del dia, i a la qual per la present tinc el gust de convocar-lo/la.

ORDRE DEL DIA

 • 1r. Memòria i informe de les activitats de l’any 2019
 • 2n. Liquidació del Pressupost i Tancament de l’Exercici de l’any 2019
 • 3r. Aprovació, si procedeix, del Pressupost que presenta la Junta Directiva per l’exercici 2020
 • 4t. Aprovació i ratificació del nomenament dels nous membres de la Junta
 • 5è. Aprovació de la incorporació d’una secció esportiva més als Estatuts del Club
 • 6è. Nomenament de la Roser Solé com a sòcia honorària
 • 7è. Propostes que formulin els Socis
 • 8è. Projecte i Propostes de la Junta Directiva. Informe de la Presidenta
 • 9è. Informe Nàutic Tarragona, S.A
 • 10è. Torn obert de paraules

(*) De conformitat amb l’article 12.2 dels vigents Estatuts, “el 10% dels socis i sòcies de ple dret integrants de l’Assemblea, poden sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes a tractar i hauran de presentar la seva proposta una setmana desprès de la recepció d’aquesta convocatòria”. També els Socis/es que ho desitgin poden demanar, a les oficines del Club, els Informes Econòmics de l’any 2019 i Pressupost per l’any 2020.

Esperant comptar amb la seva presència a l’esmentada Assemblea, aprofitem l’ocasió per saludar-lo/la molt atentament, per la JUNTA DIRECTIVA.

ANDREA-TAMARA MAZZANTI
Presidenta


CASTELLANO

Distinguido/a señor/a,

La Junta Directiva de este Real Club Náutico, en sesión Celebrada el pasado día 20 de Julio de 2020, acordó celebrar la Asamblea General Ordinaria de Socios, que tendrá lugar el día 26 de Agosto de 2020, a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas en segunda, en la Biblioteca, bajo el siguiente orden del día, y a la cual por la presente tengo el gusto de convocarlo/la.

ORDEN DEL DÍA

 • 1.º Memoria e informe de las actividades del año 2019
 • 2.º Liquidación del Presupuesto y Cierre del Ejercicio del año 2019
 • 3.º Aprobación, si procede, del Presupuesto que presenta la Junta Directiva para el ejercicio 2020
 • 4.º Aprobación y ratificación del nombramiento de los nuevos miembros de la Junta
 • 5.º Aprobación de la incorporación de una sección deportiva más en los Estatutos del Club
 • 6.º Nombramiento de Roser Solé como socia honoraria
 • 7.º Propuestas que formulen los Socios
 • 8.º Proyecto y Propuestas de la Junta Directiva. Informe de la Presidenta
 • 9.º Informe Nàutic Tarragona, S.A
 • 10.º Turno abierto de palabras

(*) En conformidad con el artículo 12.2 de los vigentes Estatutos, “el 10% de los socios y socias de pleno derecho integrantes de la Asamblea, pueden solicitar a la Junta Directiva la inclusión en el orden del día de uno o más asuntos a tratar y tendrán que presentar su propuesta una semana después de la recepción de esta convocatoria”. También los Socios/as que lo deseen pueden pedir, en las oficinas del Club, los Informes Económicos del año 2019 y Presupuesto para el año 2020.

Esperando contar con su presencia a la mencionada Asamblea, aprovechamos la ocasión para saludarlo/la muy atentamente, por la JUNTA DIRECTIVA.

ANDREA-TAMARA MAZZANTI
Presidenta