Aprobació de candidatures – Eleccions a junta directiva 2019

ACTA NÚM. 3

A Tarragona a 26 de gener de dos mil dinou, essent les 19.00 hores, un cop exhaurit el termini per presentar candidatures a Junta electoral, examinades les sol·licituds presentades en termini i forma, decidim que totes tres candidatures presentades compleixen els requisits que determinen els estatuts del club per la qual cosa les declarem vàlides.

CANDIDATURA NUMERO U PRESIDIDA PER: MARIO PÉREZ SEGÚ

CANDIDATURA NUMERO DOS PRESIDIDA PER: ANDREA TAMARA MAZZANTI

CANDIDATURA NUMERO TRES PRESIDIDA PER: LUIS BACARIA GORROCHATEGUI

I perquè així consti essent les 19.30 hores es dóna per finalitzada la reunió
Neus Bosch Prat
Secretària Mesa Electoral.